Programy pre školy

Programy pre školy

Tematické kurzy/ vzdelávania

Tieto kurzy sú tématický zamerané na zaťažujúce situácie, ktoré robia ťažkosti nie jednému učiteľovi. Témy kurzu nie sú uzavreté. Môžeme ich rozšíriť podľa individuálnej potreby vašej školy.

 

Ako riešiť konflikty medzi žiakmi a nebyť policajtom

Bežná prax je taká, že žiaci vykresľujú situáciu nejasne a v obviňovaní toho druhého, čím postavia učiteľa do pozície rozhodcu či policajta. Učiteľ, v svojej snahe spravodlivo a nestranne riešiť situáciu, hľadá vinníka, aby bol potrestaný a dal zadosťučinenie obeti. Spočiatku učiteľ, kým ešte z neho nevyprchá  horlivosť, robí dôkladnú analýzu 

žiackeho konfliktu, ale keď sa toho nazbiera, a najmä od tých istých žiakov, postupne pristupuje k „skrátenému procesu.“ Neraz si položí otázku, či rozhodol správne.

Tento kurz ponúka učiteľom efektívnu pomoc v ich výchovnej úlohe v škole. Učitelia budú trénovaní v zručnostiach, ktoré im reálne pomôžu pri riešení konfliktov  medzi žiakmi.

Kurz ponúka tréning jednoduchých a časovo nenáročných technik, ktoré pomôžu učiteľovi, ale najmä žiakom. Učiteľ ušetrí čas a energiu. Kurz je vhodný najmä pre učiteľov 1. stupňa a vychovávateľov, ale aj pre dozorujúcich učiteľov na 2. stupni.

Ako zvládnuť náročného rodiča

Rodič, ktorý spolupracuje a komunikuje so školou poteší nejednu školu. Možno, že je Vaša skúsenosť trošku iná. Možno sa Vám nakumulovali rodičia, ktorí sú nároční, nebodaj konfliktní. Tento kurz je práve pre Vás. Kurz ponúka tréning asertívnej komunikácie v podmienkach školy pre vedúcich pracovníkov a triednych učiteľov. Cieľom kurzu je tréning špecifických techník komunikácie, ktoré zmenia odpor rodiča na spolupracujúceho rodiča a taktiež zmiernia strach či napätie učiteľa z komunikácií s nespolupracujúcim rodičom. Kurz je dobre načasovať pred plánovanými triednymi okienkami, či stretnutiami s rodičmi. 

Ako učiť a byť pritom šťastný

Kurz je zameraný na tréning aktivizujúcich metód vyučovania, ktoré prebúdzajú najmä aktivitu žiakov na hodine, rozvíjajú skupinovú prácu ako aj ponúkajú kvalitnejšiu spätnú väzbu pre učiteľa ako aj žiakov. Kurz ponúka inováciu zabehnutých a stereotypných metód vyučovania učiteľa a pomáha prekonávať bariéru učiteľa k používaniu aktivizujúcich techník vyučovania.  Cieľom kurzu je ponúknuť jednoduché techniky zakomponovania aktivizujúcich metód vyučovania do bežnej  prípravy učiteľa na vyučovanie za rovnaký čas ako prípravu na štandardnú formu vyučovania. Hlavnou výhodou je, že takéto učenie prináša väčšiu radosť aj samotnému učiteľovi.

 

Program – WOWW Classroom solutions focused

Program slúži predovšetkým ako pomoc pre triedneho učiteľa v jeho úsilí riešiť problémy v triede. Cieľom programu je zmapovať celý problémový systém (interakcie medzi rodina–žiak-trieda-učiteľ/učitelia) a zamerať pozornosť na možnosti riešenia. Sprevádza a podporuje kompetencie celého systému (všetkých zúčastnených – rodina, žiak, trieda, učiteľ/učitelia). Lektor sa stretáva s celou triedou, s triednym učiteľom, ostatnými učiteľmi ako aj ďalšími, ktorí sú súčasťou triedy. K spolupráci si prizýva aj ochotných rodičov, s ktorými participuje  na rozvojových možnostiach ich dieťaťa vo vzťahu k triede a živote v triede. Žiakom, ktorí vyžadujú väčšiu pozornosť sa venuje individuálne. Individuálne stretnutia majú konzultačno-terapeutický charakter. Skupinové stretnutia majú charakter socioterapeutický. Lektor pozorne počúva požiadavky a pomáha ich aj formulovať. Spoločne hľadá prostriedky k vytýčenému cieľu ako aj detailne zaznamenáva pokroky. Skúma, čo pomohlo k posunu a hľadá možnosti rozšírenia tohto pokroku. Lektor vystupuje skôr v roli konzultanta než poradcu. Skôr pomáha objavovať, než by objavil. Snaží sa vyburcovať aktivitu, než by ju preberal. Bližšie o programe: https://www.youtube.com/watch?v=zdOUyWTpUTc.

Program je zameraný na vyvolanie zmeny zvnútra, čo si vyžaduje detailnú prácu s každým, ktorý je nejakým spôsobom súčasťou procesov v triede. Táto zmena môže byť odpoveďou na potreby nielen školy, ale aj žiakov a v neposlednom rade aj rodičov.

 

    Individuálna terapia 

Odborná psychoterapeutická pomoc je poskytovaná žiakom ako aj rodičom školy. Prvotný impulz dáva triedny učiteľ, či vedenie školy. Táto intervencia sprostredkúva odbornú pomoc žiakovi ako aj jeho rodičom k prekonaniu náročných životných situácií či problémov, ktoré presakujú do výchovno-vzdelávacieho procesu žiaka. Bežnými príznakmi sú – výrazné zhoršenie prospechu či správania, častá únava žiaka,  neobvyklá utiahnutosť  ako aj častejšie konflikty žiaka so spolužiakmi či učiteľmi, zvýšená absencia a iné. Terapie sú uskutočňované v školských priestoroch,  pokiaľ sú k dispozícii (výhoda: služba zvyšuje renome školy, žiak nevymešká veľa hodín). Pokiaľ to nie je možné , budú v  psychoterapeutickej poradni. Terapie si hradí rodič.

 

Umenie viesť - kurz pre vedenie školy

Viesť ľudí môžete ako vedúci, ktorý riadi ľudské zdroje (pasívnych a nekompetentných zamestnancov) alebo ako manažér, ktorý podporuje sebamotiváciu a kompetentnosť ľudí. Posilňuje silné stránky ľudí a podporuje ich rozvoj a sebavzdelávanie. Je to na vás. Pri prvom modeli sa riadne „namakáte“, lebo budete musieť doťahovať veci za iných. V druhom modeli vás to bude baviť, lebo budete mať okolo seba zodpovedných ľudí, plných vnútornej motivácie, ktorí  namiesto hľadania výhovoriek budú sami hľadať a navrhovať riešenia.

Cieľom kurzu je ponúknuť nové podnety riadiacim pracovníkom využiteľné pri práci s učiteľmi, ako aj tréning nových techník. Kurz sa nesie v duchu jednoduchých postupov využiteľných v riadiacich procesoch na škole.

 

Team building

Vnímate svoju školu ako team ľudí, na ktorých to celé stojí? Cítite, že vzťahy medzi učiteľmi sú to, čo poháňa život školy dopredu? Nie? Tak tento kurz by ste nemali opomenúť. Áno, sú to vzťahy, ktoré vytvárajú životný, pracovný a školský priestor. Sú ako voda pre ryby. V čom plávajú vaše ryby? Vládne medzi vašimi učiteľmi teamový duch vzájomnej podpory a spolupatričnosti alebo rivalita, konkurencia či vzájomná nevraživosť alebo chlad a individualita? Možno, že ani jedno z toho alebo možno niečo trošku z každého? Ak potrebujete “stmeliť” váš team, je tu pre vás kurz, ktorý vytvorí priestor na lepšie spoznanie jeden druhého, a zažitie toho druhého trošku ináč, ale predovšetkým zjednotí jednotlivcov v jeden team. Učitelia, ako aj vedenie, budú trénovaní v jednoduchých zručnostiach ako posilňovať teamového ducha. 

Celý kurz sa nesie v pozitívnom duchu plného zážitkov, ktoré budú základom ďalšieho budovania vášho teamu. Ubytovanie a program bude šitý na mieru pre potreby vašej školy.

 

Mediácia sporov

Máte skúsenosť s rodičmi, pri ktorých sa váš akýkoľvek pokus o spoluprácu obráti na obviňovanie, odpor či napäté reakcie? Aj v takýchto situáciách si môžete poradiť tak, že si prizvete odborníka na komunikáciu. Rodič v snahe chrániť svoje dieťa je mnohokrát zaslepený a vytvára koalíciu so svojím dieťaťom, čím škodí nielen sebe, ale hlavne dieťaťu a celej spolupráci so školou. Vaša snaha o pomoc dieťaťu je rodičom vnímaná ako výčitka a to rodiča „vytočí“ ešte viac. V takýchto chúlostivých prípadoch je úspech položený na umení komunikácie a mediácie. Potrebujete získať rodiča pre spoluprácu a to nie je ľahká vec. Mediácia je jedna z ciest, ktorá vám v tom môže pomôcť.

 

Financovanie programov

Rozpočet školy s takýmito nákladmi určite nerátal. Ak máte záujem o nejaký konkrétny program  je potrebné si ujasniť cieľovú skupinu, komu je určený zamýšľaný kurz či program. V prípade tematických kurzov je cieľová skupina – učiteľ. Pokiaľ máte v školskom rozpočte fond na vzdelávanie učiteľov a ponúkaný kurz je odpoveďou na potreby vzdelávania učiteľov, je tu pre vás možnosť. Pokiaľ vás zaujal nejaký kurz pre vedenie školy, je to obdobné. Programy, ktoré sú nasmerované na žiakov sú finančne náročnejšie a tu si musíte prizvať pomoc rodičov. Rodičia uhrádzajú rôzne poplatky a každým poplatkom sa ich nervozita zvyšuje, ale zároveň veľmi citlivo vnímajú pohodu svojho dieťaťa v triede ako aj atmosféru v triede. Pokiaľ registrujú výraznejšie problémy v triede, a to nie len vo vzťahu k svojmu dieťaťu, ale aj ako životný priestor, v ktorom ich dieťa žije, očakávajú od školy, že to bude riešiť. Rodičia sú prví, ktorí sú motivovaní, aby ich dieťa bolo v škole šťastné. Vy máte možnosť ponúknuť im výnimočnú a nadštandardnú starostlivosť, za ktorú si rodič rád priplatí, lebo ide o jeho dieťa a nie o „dotáciu školy.“ Pokiaľ je program dobre odkomunikovaný s rodičmi, peniaze nebudú problém. Dokonca budú ochotnejší sa aj na ňom osobne podieľať.

NEWSLETTER - prihláste sa k odberu :

V zmysle zákona SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prihlásením sa na odber newsletter, slobodne vyjadrujem súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov.

Anketa

Zaujala vás naša stránka?

Áno, celkom. 1 366 92%
Nie, vôbec. 111 8%

Celkový počet hlasov: 1477